۴۰میلیارد سهم مالیات بر ارزش افزوده ازبودجه ۳۰۰میلیاردی شهرداری پرند

۴۰میلیارد سهم مالیات بر ارزش افزوده ازبودجه ۳۰۰میلیاردی شهرداری پرند

به گزارش خبرآنلاین : در حالیکه به گفته سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و داخلی مجلس احتمال حذف مالیات بر ارزش افزوده از درآمد شهرداری ها وجود دارد. این پرسش مطرح می شود که از آنجایی که واریز مستقیم این درآمد به حساب شهرداری‌ها که شهرداری پرند یکی از انهاست به پیشبرد فعالیت‌های عمرانی کمک وافر کرده حذف این مبالغ از درآمد احتمالا باعث خواهدشد تا شهرداری وشورای شهر پرند وارد مخمصه کسب درآمد شوند.
هرچند درگذشته این سهم ارزش افزوده جمعیت ۳۰۰هزارنفری غیررسمی پرند درفازهای مهرنشین هزینه نشد، لذا این  شبهه پیش می آید که چرا مجلس به دنبال تصویب چنین قانونی است؟
حسن نوروزی نماینده پرند، رباط کریم و بهارستان درپاسخ به خبرنگارخبرگزاری خبرآنلاین می گوید:از آنجایی که در گذشته هیچ کنترلی روی حساب شهرداریها نه از سوی استانداریها و نه وزارت کشوراز گذشته تاکنون وجود نداشته است، لذا این لایحه درمجلس ودرکمیسیون اقتصادی تصویب شده است تا سهم ارزش افزوده به شهرداریها به صورت کنترل شده و نظارتی به آنها اختصاص یابد.


به اعتقاد نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس قبلا طی یک چک این مبلغ به حساب شهرداریها واریز می شد که سهم شهرداری پرند از این ارزش افزوده نزدیک به ۴۰میلیارد تومان بود وحتی این بیعدالتی ازسوی وزارت کشور وجود داشت که به یک شهر یا روستا سهم کمتر یا بیشتری بدهد، اما با اینکار جلوی چاه ویلی که شهرداریها برای خود باز کرده اند گرفته خواهدشد.
درحالیکه ۱۴ سال از تقدیم سرانه ارزش افزوده بدون هیچ کنترلی به شهرداریها و دهیاریها می گذرد، این مصوبه می تواند به بهبود کنترل ونظارت بیشتر وزلرت کشور بر شهرداریها بیانجامد هرچند ممکن است قادرنباشد جلوی اختصاص کمتر یا بیشتر این بودجه از سوی وزارت کشور به شهرداری دوست ونزدیک را درآینده و حال بگیرد اما لااقل وزارت کشور می تواتد ازشهرداریها ودهیاریها بخواهد که این سهم صرف چه چیزی در شهرها وروستاها شده است؟


همه این مطالب درحالی عنوان می شود که سعیدمیرزایی عضو شورای شهر پرند بودجه شهرداری سال بعد را ۳۰۰میلیارد تومان عنوان کرده است، یعنی احتمال سهم ارزش افزوده درسال آینده برای پرندبا توجه به جمعیت آینده یک ششم خواهد بود یعنی معادل ۵۰میلیاردتومان. والبته مثل همیشه سهم مهرنشینان ازاین بودجه مشخص نخواهدبود.
با این وصف وقتی چندی پیش باسعیدمیرزایی به مصاحبه نشستیم وی میزان ارزش افزوده به شهرداری را یک میلیارد تومان که مشخص نیست برای یک ماه است یا یک سال عنوان کرد. 
حتی اگرفرض کنیم این سهم ماهی یک میلیارد تومان باشد یعنی سالی۱۲میلیارد بازهم با عدد۴۰ میلیاردی که نماینده پرندورباط کریم عنوان می کند تفاوت فاحشی دارد.


به گزارش : محمدمحمدی


46