حمله بایدن به طرفداران ترامپ: نمایش امروز افتضاح بود

بایدن گفت که تایید آرای الکترال قرار بود مراسم مقدسی باشد و صحه بگذارد بر دموکراسی آمریکا اما رویداد امروز بیانگر یک واقعیت دردناک است که دموکراسی کشنده است.


به گفته بایدن، برای حفظ دموکراسی نیازمند رهبرانی هستیم که حسن نیت داشته باشند و شهادمت آن را داشته باشند که به پا خیزند و به دنبال قدرت و منابع خودخواهانه شخصی خود نباشند.


رئیس جمهوری منتخب افزود: نمایش افتضاح امروز به همه دموکرات ها و جمهوریخواهان یادآوری کرده که ما باید با هم باشیم.


1717