ببینید | معجزه فوتبال چطور دو بیمار سرطانی را نجات داد؟

ببینید | معجزه فوتبال چطور دو بیمار سرطانی را نجات داد؟
دکتر نیما رضایی ایمنولوژیست و معاون بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که سالها ریاست مرکز طبی کودکان تهران ، بیمارستانی که به حضور پزشکانی چون دکتر قریب به شهرت رسیده است را بر عهده داشته. او در این بخش از گفت و گویش از فعالیت های خیریه ای گفته که با همکارانش برای کودکان بیمار انجام دادند و از معجزاتی که شادی دل کودکان بیمار برای شان رقم زده است.