اذعان نماینده پرند و رباط کریم به شکست در حذف عوارضی آزاد راه تهران-ساوه

اذعان نماینده پرند و رباط کریم به شکست در  حذف عوارضی آزاد راه تهران-ساوه

به گزارش خبرآنلاین از پرند : حسن نوروزی نماینده پرند وریاط کریم با اذعان به اینکه علیرغم پیگیری مکرر تاکنون ، عوارضی اتوبان تهران ساوه برچیده نشده است گفت:متاسفانه من با وجود پیگیری باید بگویم نتوانستم دراین باره کاری ازپیش ببرم و اذعان می کنم، شکست خوردیم.

نوروزی درادامه خاطرنشان کرد: طی چندین جلسه تاکنون که با معاون وزیر راه داشتم قراربود این هفته جلسه ای با وزیر راه داشته باشیم که چون وی برای افتتاح راه آهن خواف-هرات عزیمت کرده بودند، این جلسه برگزارنشد، اما با این وجود بازهم پیگیر این موضوع خواهم شد.

48